Rozdział I.  Nazwa i siedziba

§ 1.

Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Polskie Winterthur, w skrócie TPW.

§ 2.

W kontaktach międzynarodowych Towarzystwo posługuje się nazwą: Polenverein Winterthur, w skrócie PVW.

§ 3.

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony i działa zgodnie ze szwajcarskim prawem cywilnym zawartym w ZGB.

§ 4.

Siedzibą Zarządu jest miejscem zamieszkania aktualnego prezesa Towarzystwa. Terenem działalności Towarzystwa jest Szwajcaria.

Rozdział II.  Cele

§ 5.

Celem Towarzystwa jest propagowanie i pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i języka w Szwajcarii oraz utrzymanie kontaktów zarówno między Polakami jak również między Polakami i Szwajcarami.

Towarzystwo stara się realizować swoje cele organizując imprezy kulturalne, towarzyskie lub sportowe.

§ 6.

Towarzystwo jest organizacją niekomercyjną, neutralną politycznie i religijnie.

Rozdział III.  Przynależność do Towarzystwa

§ 7.

Towarzystwo zrzesza osoby zamieszkałe w Szwajcarii, które są zainteresowane Polską i jej kulturą.

§ 8.

Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto akceptuje jego Statut oraz zapłacił roczną składkę członkowską. Przyjęcie nowego członka odbywa się po zapoznaniu się danej osoby ze Statutem oraz podpisaniu deklaracji Towarzystwa.

§ 9.

Członkom Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Towarzystwa mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz prawo wglądu we wszystkie dokumenty Towarzystwa.

§ 10.

Do zniżkowego wstępu na imprezy organizowane przez Towarzystwo są uprawnieni członkowie, którzy zapłacili składkę członkowską do czasu rozpoczęcia danej imprezy.

Rozdział IV.   Finanse

§ 11.

Głównymi dochodami Towarzystwa są roczne składki członkowskie oraz dobrowolne datki.

Rozdział V.  Struktura Organizacyjna

§ 12.

Organami Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie

§ 13.

Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku. Zaproszenia na Zebranie wysyła Prezes Towarzystwa. Walne Zebranie organizowane i prowadzone jest przez Zarząd.

§ 14.

W szczególnych wypadkach na wniosek Zarządu może być zwołane Zebranie Nadzwyczajne.

§ 15.

Głosowanie i Wybory: Prawo do głosowania mają wszyscy członkowie Towarzystwa obecni na zebraniu. W wyborach i w głosowaniu decyduje większość głosów. W przypadku liczebnej równowagi głosów, decydujący jest głos prezesa.

Na wniosek jednego z członków wybory i głosowanie mogą być przeprowadzone tajnie.

§ 16.

Kompetencje i obowiązki Walnego Zebrania:

1. Informacja o sprawach organizacyjnych, jak również wymiana poglądów i rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz wniosków członkowskich przedłożonych Prezesowi przed Walnym Zebraniem.

2. Przyjęcie protokołu

3. Przyjęcie budżetu

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

6. Ustalenie budżetu i programu na rok następny

7. Ustalenie składek członkowskich

8. Zmiana Statutu

Zarząd

§ 17.

Zarząd Towarzystwa składa się z dwóch do pięciu członków. Jeżeli Walne Zebranie nie dokonało wyboru prezesa, Zarząd wybiera go spośród swojego gremium.

§ 18.

Kadencja członków Zarządu trwa jeden rok.

Komisja Rewizyjna

§ 19.

Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób i jest wybierana na jeden rok. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

§ 20.

Rewizorzy kontrolują raz do roku finanse Towarzystwa i przedstawiają sprawozdanie finansowe na Walnym Zebraniu.

Rozdział VI.  Zmiany Statutu

§ 21.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII.  Nadanie mocy prawnej 

Powyższy Statut wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2023 roku po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie. Statut z dnia 22 lutego 2008 roku zostaje niniejszym zniesiony.